Інформаційні документи

Навчальний відділ є структурним підрозділом Тернопільського національного медичного університету, який здійснює функції з планування, організації, і контролю навчального процесу відповідно до затверджених навчальних планів напрямів підготовки/спеціальностей, програм та інших навчально-методичних матеріалів.

Свої основні завдання навчальний відділ вирішує через безпосереднє виконання таких основних функцій:

- координація діяльності структурних підрозділів університету: деканатів факультетів, кафедр;

- розробка проектів наказів та розпоряджень з питань організації навчального процесу;

- організація розробки, коригування та обліку навчальних планів за напрямами підготовки та спеціальностями;

- організація розрахунків навчального навантаження та штатів науково-педагогічних працівників;

- організація проходження курсів підвищення кваліфікації для викладачів університету;

- аналіз виконання кафедрами запланованих обсягів навчального навантаження;

- аналіз та узагальнення відомостей про рух контингенту студентів;

- адміністрування програмного забезпечення бази даних “Контингент”, контроль руху студентів;

- узагальнення пропозицій навчальних підрозділів щодо формування складів державних екзаменаційних комісій, контроль оформлення їх звітної документації;

- організація підготовки матеріалів оперативної та статистичної звітності з питань навчальної та навчально-методичної діяльності університету;

- організація розробки графіків навчального процесу (розкладів занять, поточного та сесійного контролю знань, державної атестації студентів);

- поточний контроль за організацією та проведенням навчального процесу;

- контроль та аналіз стану навчально-методичної документації в навчальних підрозділах відповідно до затвердженого переліку;

- підготовка статистичних та інших матеріалів стосовно навчального процесу, які виносяться на обговорення ректоратів та Вченої ради університету.