Нормативні документи

Норми часу 2017

Положення про школу молодого викладача ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про порядок призначення і виплату стипендій студентам, клінічним ординаторам, аспірантам і докторантам ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про порядок підготовки та захисту дипломних робіт студентами фармацевтичного факультету Державного вищого навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України»

Положення про порядок переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця за державним замовленням у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про порядок усного перескладання підсумкових форм семестрового контролю знань студентів у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про заочну форму навчання на фармацевтичному факультеті ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про екзаменаційну комісію, організацію та порядок проведення державної атестації у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

Положення про навчальний відділ у ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення, надання академічної відпустки та повторне навчання студентів у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про вибіркові дисципліни у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці для студентів, які вступили на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодшого спеціаліста" на другий курс (нормативний термін навчання)

Положення про щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положеня про відпрацювання сдудентами практичних, лабораторних та семінарських занять з клінічних та медико-біологічних дисциплін, що були ними пропущені без поважних причин

Положення про відпрацювання студентами пропущених занять

Інструкція щодо порядку обліку успішності з навчальних дисциплін у 2015-2016 навчальному році припереході від кредитно-модульної системи організації навчального процесу до Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу.

Положення про навчальний відділ ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення ) ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

Положення про проведення практики студентів у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

Положення про вибіркові дисципліни у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

Положення про проведення практики іноземних студентів у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України»

Положення про студенське самоврядування ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про центр виховної роботи та культурного розвитку ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Положення про Інститут кураторів студенських академічних груп ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

Закон про вищу освіту

Наказ МОН №48 від 24.01.2013 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Наказ МОН №450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів"

Наказ МОН N943 від 16.10.2009 року "Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи"

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та їїключових документів у вищих навчальних закладах

Наказ МОН № 811 "Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка"

Наказ МОН №525 від12.05.2015 "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки"

Наказ МОЗ N 104 від 20.06.94 "Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію(інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України "

Наказ МОН № 584 від 24.05.2013 " Про затвердження Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у вищих навчальних закладах України"

Розпорядження КМУ № 785-р від 27 серпня 2014 р. "Деякі питання організації 2014/15 навчального року в навчальних закладах, що розташовані у Донецькій і Луганській областях"

Постанова КМУ №233 від 05.04.2014 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

Лист Міністерства №1/9 -657 від 26.12.2014 р. «Щодо подання ліцензійних та акредитаційних матеріалів у МОН України»

Лист МОН Щодо виконання розпорядження КМУ №1210 від 05.12.2014

Розпорядження КМУ №1210 від 05.12.2014 "Деякі питання організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах"

Наказ МОН №47 від 26.01.15 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік"

Лист МОН №1/9-126 від 13.03.2015 "Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році"

Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін"

Наказ МОН № 245 від 15.07.1996 "Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти"

Наказ МОН № 191/153 від 06.06.1996 "Про затвердження Положення про академічні відпустки та повторне навчання у вищих закладах освіти"

Наказ МОН N943 від 16.10.2009 року "Про запровадження у вищих навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи"

Лист МОН № 1/9-120 від 11.03.2015 "Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін"

Постанова КМУ №233 від 05.04.2014 "Про внесення змін до Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

Наказ МОН України № 525 від 12.05.2015р Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки

Наказ МОН № 705 від 02.07.2015 "Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах"

Внесення змін до Законів України

Наказ МОН України №1151 від 06.11.2015р. "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти"

Наказ МОН України №1212 від 23.11.2015р. "Про проведення конкурсного відбору науково-технічних проектів з метою формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічну продукцію"